ช่วงเวลาอันทรงคุณค่า

ช่วงเวลาเจริญภาวนา

เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่า

瞑想の時間は、

最も有意義な時間である。

Leave a Reply

Your email address will not be published.