บูชาข้าวพระกุมภา64

ประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
-ภาษาบาลี กัลฯลัดดา ยามากุจิ
-ภาษาญี่ปุ่น กัลฯโซอิชิโร ฮาชิซูเม
-ภาษาไทย กัลฯงามตา คอนโด
-อธิษฐานจิต กัลฯณสพร ฮาชิซูเม

ประธานกล่าวคำทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
-ภาษาบาลี กัลฯไข่คำ ราชวงค์
-ภาษาไทย กัลฯลำแก้ว นิชิดะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทาน
-ภาษาบาลี กัลฯภูเวียง คำมณีวงศ์
-ภาษาไทย กัลฯกงแก้ว ยามาโมโต้

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญมาฆประทีป
-ภาษาบาลี กัลฯวรรณา โยชิโอกะ
-ภาษาไทย กัลฯปภาวดี ฟูรุโซะ

ประธานกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันก๊าด
-ภาษาบาลี กัลฯจิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์