วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2564

วันคุ้มครองโลก
พิธีกล่าวคำสักการะหลวงพ่อและถวายพานดอกไม้
-ตัวแทนนำกล่าว กัลฯ ธัญญารัตน์ เทพพิทักษ์

พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค
-ภาษาบาลี กัลฯ จิราภรณ์ คุเรฮะ
-ภาษาไทย กัลฯ งามตา คอนโด (กัลฯ สุดตา ทาซากิ กล่าวแทน)
-อธิษฐานจิต กัลฯ ลำแก้ว นิชิดะ